Szukaj:
Świetlica Integracji Sensorycznej 2012/06/04 12:49 

Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS  prowadzi zajęcia  z  terapii integracji sensorycznej.

Miejscem realizacji zadania jest Świetlica Integracji Sensorycznej mieszcząca się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.  

Świetlica rozpoczęła swoją działalność  mającą na celu integrację dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami psychoruchowymi.

Świetlica jest efektem finalnym partnerskiego  projektu zrealizowanego w  2010 roku przez Stowarzyszenie SAS oraz PSP z OI w Janowie Lub.

 

Terapię integracji sensorycznej prowadzi p. mgr Barbara Kapica, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej,  zatrudniona na stanowisku nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim. Pani Barbara Kapica posiada 10 –letni staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi ograniczenia psychoruchowe.

 

Symptomy świadczące o występowaniu zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci przejawiają się w: opóźnionym rozwoju mowy, opóźnionym  rozwoju fizycznym, niskim poziomie koordynacji ruchowej, niskim napięciu mięśniowym, zaburzeniach planowania motorycznego (3 dzieci  mających trudności w uczeniu się, są to dzieci w tak zwanej normie intelektualnej), zaburzeniach w modulacji i przetwarzaniu bodźców sensorycznych (2 dzieci autystycznych).

 

Wczesna interwencja terapeutyczna pozwala na wspomaganie procesu rozwoju psychoruchowego dzieci, zahamowanie ryzyka powstania w okresie szkolnym specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Analizując teorię integracji sensorycznej należy podkreślić ścisły związek efektywności działań terapeutycznych z wiekiem dziecka , co oznacza, że wcześnie podjęta terapia jest szansą na znaczną poprawę funkcjonowania dziecka w różnych sferach życia tj. nawiązywanie właściwych relacji społecznych (przy występujących zaburzeniach w zachowaniu), nabywanie ważnych umiejętności szkolnych tj. czytanie, pisanie, liczenie (co związane jest z usprawnieniem procesu uczenia się), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pewności siebie, nabywanie umiejętności motorycznych (koordynacja ruchowa, reakcje równoważne, właściwe napięcie mięśniowe). Czynniki te decydują o samoocenie dziecka w stosunku do grupy rówieśniczej, mają wpływ na dalszy rozwój emocjonalny, psychoruchowy.

 

Występowanie specyficznych zaburzeń integracji sensorycznej u pewnej grupy dzieci, wśród uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym jest czynnikiem obligującym placówki oświatowe do zapewnienia takich form wsparcia terapeutycznego, które poprzez stosowanie odpowiedniej stymulacji zaburzonych funkcji przyczynią się do optymalnego rozwoju dziecka oraz będą stanowiły wymierną pomoc dla rodziców.

Biorąc pod uwagę posiadane zaplecze, jakim jest świetlica integracji sensorycznej wyposażona w specjalistyczny sprzęt podwieszany, przeznaczony do terapii zaburzeń bazowych systemów sensorycznych oraz istniejącą możliwość diagnozowania i prowadzenia terapii SI przez terapeutę integracji sensorycznej, objęcie terapią powinno być więc odpowiedzią na realnie istniejącą potrzebę.

Potrzebę realizacji zajęć metodą integracji sensorycznej zgłaszają przede wszystkim rodzice, którzy korzystają z tej formy pomocy w ośrodkach wspomagających znajdujących się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania   (w Lublinie).

 

Fotogaleria http://stowsas.pl/swietlica-integracji-sensorycznej

2012 C Agencja Współpracy i Rozwoju | Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS | Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Jana Pawła II nr 5, 23-300 Janów Lubelski | telefon kontaktowy: 15 8722 470, | e-mail: stowsas@wp.pl

projekt i wykonanie: GRAFKOM